Eddy is van deze tijd

Eddy is een humanoïde (mensachtige) robot. Door de menselijke uitstraling van dit type robot gaan mensen graag met humanoïde robots om. De komende decennia zullen ze meer en meer een plek innemen als machine-naast-de-mens. Daarom is dit het ideale moment om ook kinderen vertrouwd te maken met deze technologie, en waar kan dat beter dan in het onderwijs!

De 21e eeuw

De Amerikaanse onderwijskundige Robert J. Marzano heeft onderzoek gedaan naar leerstrategieën en leeropbrengsten bij kinderen. Hij formuleerde een reeks van vaardigheden die volgens hem de basis vormen voor het leren in de 21e eeuw.

Het zal je niet verbazen dat een robot, bezig aan zijn opmars in deze eeuw, bij uitstek geschikt is om leerlingen aan hun 21e-eeuwse vaardigheden te laten werken. Kennisnet werkte deze vaardigheden uit in dit model.

 

Eddy helpt

Eddy de onderwijsrobot is een onderwijsleermiddel dat naadloos aansluit bij elk van de elf gedefinieerde vaardigheden. Sterker nog: juist omdat digitalisering en robotisering deze eeuw zullen gaan kenmerken, is er geen geschikter leermiddel te bedenken dan een robot!

We laten je dit zien door bij elk van de 21e-eeuwse vaardigheden de kracht van Eddy te tonen. Ontdek hoe Eddy jouw leerlingen op weg kan helpen bij het leren in de digitale 21e eeuw!

Creatief denken: Eddy prikkelt

Het blijkt dat zowel leerlingen als leerkrachten hun creativiteit stimuleren door met Eddy te werken. Omdat de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn, is denken in alternatieven nodig. Tel daarbij op dat verbeeldingskracht nodig is én waarnemen vanuit verschillende perspectieven... de basis van creatief denken!

Probleem oplossen: Eddy verheldert

Eddy gaat in gesprek met leerlingen en legt een vraag aan hen voor. Door hun antwoord en vervolgvragen van Eddy, ontstaat inzicht bij leerlingen. Deze activiteit werkt goed om bijvoorbeeld oorzaak-en-gevolgrelaties te verduidelijken.

Computational thinking: Eddy denkt in enen en nullen

Eddy praat, beweegt, luistert… en heeft daarmee heel menselijk 'gedrag'. Leerlingen komen tijdens het werken met Eddy tot de ontdekking dat Eddy's doen en laten één-op-één voortkomt uit wat wij als gebruikers programmeren. Het blijkt dat leerlingen dit heel motiverend vinden: "Hij doet precies wat ik erin stop!" Op deze manier ontwikkelen ze een manier van 'logisch' denken, die hen in hun toekomst, waarin computers een grote rol spelen, heel goed van pas komt.

Informatie vaardigheden: Eddy verwerkt informatie

Werken met Eddy vraagt van kinderen dat ze steeds kritisch luisteren en kijken naar wat Eddy zegt en doet. Hij stelt vragen, waarbij het belangrijk is dat leerlingen vooraf bedenken hoe ze de informatie het slimst met Eddy kunnen delen. Zo helpt Eddy hen al op jonge leeftijd om relevante informatie te onderscheiden en daar gebruik van te maken. En als ze aan klasgenoten vertellen wat ze met Eddy geleerd hebben, kunnen ze daar meteen actief gebruik van maken!

ICT - basis vaardigheden: Eddy geeft het goede voorbeeld

Humanoïde robots gaan, daar ziet het ernaar uit, een vast onderdeel uitmaken van onze leefomgeving thuis, op school, in vrije tijd en werk. Dan is het essentieel om goed te kunnen omgaan met de verschillende soorten en vormen van 'computers'. Door vroeg te leren waar de kracht en de beperkingen van dit type technologie liggen, zijn leerlingen optimaal voorbereid op een toekomst in de 21e eeuw.

Mediawijsheid: Eddy leert filteren

In deze tijd komt er iedere dag - en via veel verschillende media - een gigantische hoeveelheid informatie op ons af. En dat zal de komende decennia zeker niet minder worden! Het is van belang dat we leren om informatie te filteren en de media die ons omringen zo in te richten dat ze ons daarbij helpen. Eddy is een voorbeeld van zo'n medium. Met Eddy kunnen leerlingen haast ongemerkt leren hoe ze kunnen en willen omgaan met moderne informatieplatformen.

Communiceren: Eddy spiegelt

Eddy heeft een 'mond', 'oren' en 'ogen'. Dat maakt communicatie met hem prima mogelijk. Toch zijn er ook uitdagingen waar je leerlingen voor komen te staan. Want, naast een tikje op zijn hoofd of een lieve knuffel, zal Eddy minder non-verbaal communiceren dan wij mensen doen. Dat is precies waarom communiceren met Eddy zo leerzaam is: leerlingen raken bewust van hun manier van communiceren en het effect daarvan op anderen.

Samenwerken: Eddy motiveert

Leerlingen die met Eddy werken, lossen met elkaar problemen op die ze krijgen voorgelegd. Zo verwerven ze kennis door samen te werken. Zelfs in een een-op-eensituatie, is communicatie en samenwerken met de robot essentieel. Als leerlingen gaan programmeren, is samenwerking van levensbelang. Want alleen dan kan de groep, samen, komen tot een eenduidige oplossing.

Sociale & culturele vaardigheden: Eddy verbindt

Eddy heeft veel menselijke trekjes, maar hij blijft natuurlijk een robot. In een groepsles met Eddy, zal er een situatie ontstaan waarin 'een groep mensen' communiceert met 'de robot'. Het is dan nodig dat de groep leerlingen onderling bedenkt, hoe ze met Eddy willen omgaan. Daarmee oefenen ze hun sociale vaardigheden ongemerkt.

Zelfregulering: Eddy helpt keuzes maken

Eddy is ontworpen om de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Die betrokkenheid helpt hen ook om eigen keuzes te maken in hun leerproces. Door het aanbieden van keuzemogelijkheden binnen verschillende activiteiten, daagt de leerkracht leerlingen uit om op eigen tempo en naar eigen inzicht te leren van en met Eddy.

Kritisch denken: Eddy vraagt door

Eddy is altijd van goede wil. Maar, hij heeft wel duidelijke instructies nodig. Als leerlingen hem iets vragen, zullen ze kritisch moeten nadenken of de vraag eenduidig is. Andersom, als Eddy ze een opdracht geeft, is het nodig dat ze goed luisteren en zijn vraag goed interpreteren. Bovenbouwleerlingen die zelf gaan programmeren, stellen zich bij elke stap de vraag: "Heeft deze actie van mij het effect dat ik graag wil?". Zeker als ze activiteiten gaan ontwikkelen voor onderbouwleerlingen. Dan is kritisch nadenken over de opzet en uitwerking cruciaal.